Regulamin

REGULAMIN UDZIELANIA KONSULTACJI NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ MEDPARTNER SP. Z O. O.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Opisana w niniejszym regulaminie usługa polegająca na udzielaniu konsultacji na odległość oferowana jest przez Medpartner sp. z o. o. z siedzibą w Luboniu, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000692553, NIP 7792469703, REGON 368116080, wysokość kapitału zakładowego:
  20.000,00 zł, wpisane do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego nr księgi 000000196766-W-30.
 2. Korzystanie przez Klientów z Konsultacji udzielanych przez Specjalistów odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w granicach uprawnień osób udzielających konsultacji w takiej formie.
 3. Korzystanie z konsultacji nas odległość jest możliwe po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Korzystanie z nich jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 2 DEFINICJE

 1. Usługodawca – Medpartner sp. z o. o. z siedzibą w Luboniu, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000692553, NIP 7792469703, REGON 368116080.
 2. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z  Konsultacji udzielanych przez Specjalistów w ramach wykupionego Abonamentu u Usługodawcy.
 3. Strony – Klient oraz Usługodawca.
 4. Konsultacjana odległość – Odpowiedź na zadane przez Klienta pytanie i dalsza konsultacja o tematyce związanej z zadanym pytaniem, udzielana w trakcie rozmowy telefonicznej, poprzez czat lub wideorozmowę przez Specjalistę działającego w imieniu Usługodawcy.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin udzielania konsultacji poprzez rozmowę telefoniczną, czat lub wideorozmowę przez Medpartner sp. z o. o.
 6. Abonament – Comiesięczna płatność uiszczana przez Klienta na rachunek Usługodawcy, upoważniająca do uzyskania Konsultacji na odległość dla określonej liczby osób miesięcznie, będąca podstawą do realizacji Umowy.
 7. Specjalista – osoba fizyczna działająca w imieniu Sprzedawcy, lekarz, położna lub dietetyk, posiadająca specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie i na podstawie tej wiedzy i w jej zakresie udzielająca Klientom Konsultacji w trakcie rozmowy telefonicznej, czatu lub wideorozmowy.
 8. Umowa – zawierana na podstawie opłacenia Abonamentu przez Klienta i przyjęcia go przez Usługodawcę

§ 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

 1. Przedmiotem Umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na odległość, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.d.l.
 2. Umowa jest świadczona poprzez portal domowypediatra.pl, prowadzonego przez Medpartner sp. z o. o. z siedzibą w Luboniu, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000692553, NIP 7792469703, REGON 368116080, wysokość kapitału zakładowego: 20.000,00 zł, wpisane do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego nr księgi 000000196766-W-30. Regulamin jest dostępny na stronie www.domowypediatra.pl
 3. Z Konsultacji mogą korzystać wyłącznie Klienci, którzy zawarli Umowę, na podstawie której uzyskują uprawnienia do odbycia konsultacji ze Specjalistami w ramach Konsultacji.
 4. 4. Usługodawca prowadzi działalność leczniczą w różnych zakresach medycyny i dietetyki, oferując usługi medyczne opisane pod kodem HC.1.3.9. – pozostała opieka ambulatoryjna, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U.2019.173 t.j.) zwłaszcza zaś w zakresach:
  1.  Pediatria (kod resortowy charakteryzujący dziedzinę medycyny – 28);
  1. Fizjoterapia (kod resortowy charakteryzujący dziedzinę medycyny – 105);
  1. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze (kod resortowy charakteryzujący dziedzinę medycyny – 126);
  1. Farmakologia kliniczna (kod resortowy charakteryzujący dziedzinę medycyny – 46);
  1. Ponadto Usługodawca prowadzi działalność w zakresie porad dietetycznych, które nie są objęte kodem resortowym charakteryzującym dziedzinę medycyny w myśl ww. Rozporządzeniem;
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozszerzenia lub zawężenia zakresu prowadzonej działalności leczniczej.

§ 4 ZAWARCIE UMOWY I CZAS JEJ TRWANIA

 1. Umowa zawierana jest poprzez wybranie przez Klienta wariantu Abonamentu, podanie niezbędnych informacji takich jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, a następnie opłacenie jej za pomocą PayU.
  1. Umowa może zostać zawarta także na jednorazowe wykonanie usługi w postaci Konsultacji na odległość. W takim wypadku Umowa zawierana jest w sposób identyczny jak w ust. 1, jednak zamiast Abonamentu uiszczana jest jednorazowa opłata.
 2. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, chyba że Strony postanowiły inaczej. Obowiązywanie Umowy jest domyślne w przypadku terminowego opłacenia Abonamentu i nie wymaga dokonania żadnych czynności prawnych przez Strony.
  1. Umowa wskazana w ust. 1 pkt a zostaje wykonana i przestaje obowiązywać po wykonaniu usługi w postaci Konsultacji na odległość.
 3. 3. Możliwość skorzystania z Usługi jest uzależniona od terminowej zapłaty Abonamentu lub jednorazowej płatności oraz rejestracji w serwisie. Na etapie rejestracji wymagane jest podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, obywatelstwa, numeru PESEL, numeru telefonu, zaakceptowania polityki prywatności oraz niniejszego Regulaminu, a także wyrażenia zgody na udostępnienie wszelkiej dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia firmie Medpartner sp. z o. o. z siedzibą w Luboniu.

§ 5 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy. W tym celu należy przesłać do Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient może wykorzystać formularz odstąpienia od umowy będący załącznikiem do niniejszego Regulaminu (§ 10 ust. 1 pkt a Regulaminu) lub Wzór formularza odstąpienia od umowy będący załącznikiem do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., choć nie jest to konieczne.
 2. Rozpoczęcie wykonywania Umowy w postaci uzyskania Konsultacji przed upływem terminu do odstąpienia od umowy może nastąpić za wyraźną prośbę Klienta, wyrażoną w trakcie połączenia poprzez rozmowę telefoniczną, czat lub wideorozmowę przed udzieleniem Konsultacji, a po jej wyrażeniu Klient utraci prawo do odstąpienia od Umowy. W celu rozpoczęcia wykonywania Umowy w trakcie trwania okresu wskazanego w ust. 2, Klient w trakcie rozmowy poprzez telefon, czat lub wideorozmowę oświadcza, iż żąda rozpoczęcia wykonywania Usługi natychmiast i jest świadomy, iż traci prawo do odstąpienia od umowy w terminie
  14 dni.
 3. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w ust. 2 Klient w terminie 30 dni otrzyma zwrot Abonamentu na wskazany w formularzu odstąpienia od Umowy rachunek bankowy.
 4. W przypadku Umowy na jednorazowe wykonanie Konsultacji na odległość, Umowa przestaje obowiązywać wraz z spełnieniem tej usługi przez Usługodawcę.
 5. Każda ze Stron może dokonać rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy przez jedną ze Stron.

§ 6 WYKONANIE UMOWY

 1. Medpartner jest zobowiązany doręczyć Klientowi tekst Regulaminu przed zawarciem Umowy.
 2. Warunkiem wykonania Usługi objętej Umową w przypadku małoletniego jest wykonanie połączenia poprzez rozmowę telefoniczną, czat lub wideorozmowę w celu skorzystania z Konsultacji przez jego opiekuna prawnego.
 3. Świadczenia medyczne oferowane w ramach Konsultacji na odległość są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Czas trwania Konsultacji wynosi 10 minut. Po upływie określonego czasu Specjalista może poprosić Klienta o rozłączenie. W przypadku niezastosowania się do prośby Specjalista może według własnego uznania zakończyć połączenie poprzez rozmowę telefoniczną, czat lub wideorozmowę.
 5. Specjalista realizujący usługi w formie Konsultacji ma prawo w każdej chwili przerwać połączenie poprzez rozmowę telefoniczną, czat lub wideorozmowę, a tym samym rozmowę i zakończyć udzielanie Konsultacji, jeśli Klient używa zwrotów obraźliwych lub wyraża treści, które nie mają związku z udzielaną Konsultacją, a dodatkowo godzą w dobra osobiste udzielającego Konsultacji.
 6. Możliwość skorzystania z Konsultacji rozpoczyna się wraz z zaksięgowaniem wpłaty na koncie Usługodawcy. W celu wykonania Umowy i tym samym uzyskania Konsultacji, Klient powinien:
  1. Zalogować się poprzez stronę www.domowypediatra.pl i umówić konsultację. W tym celu należy wybrać termin przy wybranym lekarzu i podać opis dolegliwości. Możliwe jest również załączenie plików.
  1. oczekiwać na kontakt ze strony przedstawiciela www.domowypediatra.pl zgodny z wybranym podczas umawiania konsultacji sposobem, a następnie postępować zgodnie z przekazywanymi przez niego komunikatami pozwalającymi na uzyskanie połączenia ze Specjalistą.
 7. Konsultacje poprzez rozmowę telefoniczną, czat lub wideorozmowę w trosce o ich jakość są nagrywane, o czym dzwoniący jest informowany przed procesem identyfikacji pacjenta.
 8. Klient zobowiązany jest do nieużywania zwrotów o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, erotycznym, naruszającym dobra osobiste lekarza lub innych osób oraz naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Jeżeli w ramach Konsultacji Specjalista stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki, może przerwać Konsultacji.
 9. W przypadku wystąpienia problemów technicznych lub zerwania połączenia podczas Konsultacji, Klient powinien ponowić połączenie w celu kontynuowania Konsultacji.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakres danych podawanych przez Klienta podczas Konsultacji.

§ 7 ABONAMENT

 1. Klient zobowiązuje się do płacenia na rzecz Usługodawcy miesięcznego Abonamentu.
 2. Abonament opłacany jest z góry, do terminu zapłaty określonego indywidualnie w Umowie między Stronami.
 3. Abonament uiszczany jest w formie opłaty kartą kredytową lub debetową.
 4. Wysokość kwoty Abonamentu jest uzależniona od wyboru przez Klienta odpowiedniego Pakietu, a obowiązujący cennik dostępny jest na stronie https://domowypediatra.pl/cennik/.
 5. Postanowienia niniejszego paragrafu, szczególnie ust. 1-3, stosuje się również do zawarcia Umowy o jednorazową Konsultację na odległość. Jednorazowa Konsultacja na odległość dla jednej osoby dostępna w cenie zgodnej z obowiązującym cennikiem, dostępnym na stronie https://domowypediatra.pl/cennik/ w sekcji “Cennik za wizyty użytkowników bez subskrypcji”.

§ 8 POSTĘPOWANIE W SPRAWACH SKARG

 1. Skargi i reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania, a o sposobie ich rozpatrzenia osoba, która je złożyła, jest informowana niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i zakres danych przekazanych przez pacjenta podczas i w związku z oczekiwaniem na uzyskanie Konsultacji.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udzielenie Konsultacji na podstawie błędnych informacji podanych przez Klienta lub w wyniku zatajenia istotnych informacji.
 3. Usługodawca przetwarza dane Klientów na podstawie ich zgody. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej spółki.

§ 10 ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

 1. Lista załączników będących integralną częścią Regulaminu:
  1.  Formularz odstąpienia od umowy