Klauzula informacyjna

Niniejszy komunikat został sporządzony, w celu wykazania, że Twoje dane osobowe są przetwarzane, ale również zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym w szczególności są one przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami

Jakie dane przetwarzamy?

Chodzi o dane osobowe, czyli informacje na podstawie których jesteśmy w stanie Cię zidentyfikować, są one zbierane w związku z wykonywaną dla Ciebie usługą, przykładowo jest to imię oraz nazwisko, numer telefonu, numer PESEL, adres poczty internetowej. Chodzi również o tzw. dane wrażliwe, czyli związane z dokumentacją medyczną prowadzoną przez Administratora będącego podmiotem leczniczym, w tym między innymi opis zdrowia pacjenta i udzielonych mu świadczeń.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych ?

Administratorami Twoich danych jest MEDPARTNER sp. z o. o. z siedzibą w Luboniu (62-030) przy ul. Granicznej 3, NIP: 7792469703, REGON: 36811608000000, KRS: 0000692553 oraz nasi Zaufani partnerzy.
W sprawie związanej z Twoimi danymi proszę o kontakt z Administratorem Danych.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?

Przetwarzamy te dane:

– W celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do jej wykonania,
– W celach statystycznych,
– W celu oferowania produktów handlowych,
– Jeżeli wyrazisz na to zgodę Twoje dane będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez ocenę czynników dotyczących profilowanej osoby, w tym płci, wieku, lokalizacji, zainteresowań, osobistych preferencji, możliwości finansowych, jeżeli takie dane od Ciebie otrzymamy. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie dostosowanie oferty marketingowej, zindywidualizowany kontakt z klientem.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dokumentacja medyczna, utworzona na podstawie danych osobowych pacjenta, zgodnie z przepisami prawa przechowywana jest przez okres co najmniej 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu. Ponadto, dane te są przetwarzane z zastrzeżeniem tego terminu w celu dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Natomiast dane, które są niezbędne na potrzeby w celach podatkowych oraz rachunkowości, przetwarzane są przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej
z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w związku z zawartą umową jest niezbędność tych danych do wykonania zawartej umowy. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych oraz promocyjnych oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie zgodnie z zawartą umową np. podwykonawcom naszych usług, pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (tylko w przypadku wystąpienia z żądaniem z podaniem stosownej podstawy prawnej). Jednocześnie zaznaczyć należy, iż Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich tzn. poza terytorium Unii Europejskiej.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

– Masz prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do Twoich danych, ich sprostowania czyli aktualizacji, usunięcia lub ograniczenie ich przetwarzania, jak i prawo do przenoszenia danych. Możesz także cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych (w przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie udzielonej zgody) w każdym czasie poprzez wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych przez Administratora.

– Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;


– Jednocześnie w każdym momencie możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.